Vad är kredit?

kreditKredit innebär en överlåtelse av förfoganderätten till en penningsumma (penningkredit) eller fungibla varor (varukredit) på viss tid. Att låna pengar, att köpa något på avbetalning eller att få uppskov med betalningen är alla exempel på situationer där en sådan överlåtelse av förfoganderätt sker.

Ordet kredit kommer från latinets crēdere som betyder att tro på. Den som ger kredit tror på att den som får kredit ska betala tillbaka.

Liten kreditordlista

Amortering Avbetalning på en skuld.
Amorteringsfritt lån Ett amorteringsfritt lån är ett lån som man inte betalar av på gradvis över tid, utan där hela lånebeloppet betalas tillbaka i klump när lånetiden är över.

 

Vanligen gör man ändå inbetalningar till långivaren under lånetiden eftersom man betalar ränta kontinuerligt. Det finns dock amorteringsfria lån där upplupen ränta istället läggs till ovanpå skuldbeloppet, och allt betalas i en klump när lånetiden är över.

Annuitetslån Ett lån där låntagaren betalar tillbaka ett fast belopp vid varje betalningstillfälle. Beloppet omfattar både amortering och ränta.
Billlån Att köpa bil på kredit.

 

Det är vanligt att långivaren kräver att bilen sätts som säkerhet för lånet. Att bilen utgör säkerhet för ett lån registreras i bilregistret.

Blancolån Ett lån utan säkerhet (pant).
Geldenär Den som har en skuld är gäldenär. Den gäldenären har en skuld till kallas borgenär. En synonym för borgenär är fordringsägare.
Hypotekslån Ett lån där säkerheten (panten) för lånet inte överlämnas till långivaren under lånetiden. Exempel på vanliga säkerheter för hypotekslån är fastigheter, bostadsrätter och fartyg.
Kreditinstitut Banker och andra kreditmarknadsföretag som har rätt att bedriva betalningsförmedling eller ta inlåning från allmänheten, i enlighet med Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Den svenska konsumentkreditlagen

Maktförhållandet mellan näringsidkare som erbjuder kredit och konsumenter som behöver kredit är ofta väldigt ojämnt, och för att skydda konsumenterna finns Konsumentkreditlagen. I Konsumentkreditlagen (2010:1846) kan du som konsument hitta viktig information om dina rättigheter vad gäller bland annat information innan kreditavtal ingås, dokumentation av kreditavtalet, ångerrätt, ändring av räntesatsen och betalning av skulden i förtid.

I Sverige faller en kredit under Konsumentkreditlagen om det rör sig om en kredit som en näringsidkare lämnar eller erbjuder en konsument. Lagen gäller även för krediter som lämnas eller erbjuds en konsument av någon annan än en näringsidkare, om krediten förmedlas av en näringsidkare som ombud för kreditgivaren. Konsumentkreditlagen gäller däremot inte lån som lämnas i pantbanksverksamhet, eftersom pantbankerna istället regleras av den särskilda Pantbankslagen (1995:1000).

Läs mer här: