Hur fungerar tungan?

Den mänskliga tungan är täckt av sinnesceller som skickar smakinformation vidare till smakcentrum i hjärnan. Denna typ av sinnesceller kallas för smakceller. Information skickas i form av nervimpulser som leds genom ansiktsnerven och tung-svalgnerven. Tungans bakre tredjedel skickar nervimpulser via den nionde hjärnnerven, medan tungans främre två tredjedelar istället skickar via den sjunde hjärnnerven.

Det är inte bara smakcentrum (i den främre hjässloben) som behöver informationen från smakcellerna, utan centra i hjärnstammen får också ta del infon för att kunna avgöra hur mycket saliv som ska produceras i munnen.

munVad är smaklökar?

Smakcellerna är samlade i små grupper som kallas för smaklökar. Smaklökarna består dock inte bara av smakceller, utan här finns även stödceller som skyddar smakcellerna. Vi har inte bara smaklökar på tungan, utan det finns även några smaklökar i munhålan och svalget.

Det bildas hela tiden nya smakceller och en enskild smakcell brukar inte leva längre än max 10 dagar.

Hur många smaklökar har jag?

I genomsnitt har en mänsklig tunga ungefär 10 000 smaklökar.

Har olika delar av tungan ansvar för olika smaker?

Vi kan med hjälp av tungan uppfatta fem grundsmaker:

  • Sött
  • Salt
  • Surt
  • Beskt
  • Umami

För dessa fem smaker har specifika receptormolekyler i smakcellerna identifierats.

Ett vanlig missuppfattning är att varje grundsmak bara skulle kunna uppfattas av en viss del av tungan. Forskning har visat att vi känner de olika grundsmakerna överallt på tungan där det finns smaklökar. Varje enskild smakcell reagerar bara på en viss grundsmak, men inom en smaklök finns det vanligen flera olika sorters smakceller så att smaklöken kan reagera på flera olika grundsmaker. En smaklök brukar bestå av minst 50 stycken smakceller, så det är inte svårt att få med varje grundsmak i en smakcell.

Svaret är alltså nej, det finns inte någon viss del av tungan där man bara känner söt smak och en annan del av tungan där man bara känner salt smak, och så vidare.

Vi känner beska smaker bäst

Det mänskliga smaksinnet är känsligast för beska smaker. Det beror troligen på att många saker som är giftiga för oss är beska. Att kunna upptäcka även en liten mängd beska kan därför ha ett stort överlevnadsvärde.

Salivens betydelse

Saliven är mycket viktig för vår förmåga att känna smak. Smakämnen i munnen löses upp i saliv innan de får smakcellernas receptorer att reagera. Saliven skyddar dessutom smakcellerna och innehåller bikarbonatjoner som agerar buffert mot lågt pH-värde.

Smakupplevelsen

Vår upplevelse av smak beror inte bara på de fem olika grundsmakerna och hur de blandas, utan vår upplevelse påverkas av flera andra faktorer. Till exempel är vårt luktsinne mycket viktigt för hur vi upplever smak, och det har nog de flesta som varit rejält täppta i näsan någon gång märkt.

Läs mer här: